Fira de l’Ascensió 2024: informació per participants

 

FIRA DE L’ASCENSIÓ DE MANRESA 31 DE MAIG, 1 I 2 DE JUNY DE 2024. ARTESANS TRAM A

ATENCIÓ! L’espai no estarà confirmat fins que rebem l’ingrés i tota la documentació. Data límit, 3 de maig.

Si en el moment de fer la gestió, l’espai ja està exhaurit, es retornarà l’import ingressat.

Cal llegir íntegrament la informació següent:

 

HORARIS

Horaris de fira: 31 de maig, 1 i 2 de juny de 10h a 21h
Es pot fer el muntatge a partir del divendres 31 de maig a les 9h del matí (consultar amb organització en
cas que es vulgui muntar més d’hora).

Totes les parades han d’estar muntades el divendres 31 de maig a les 11h. Els espais que quedin buits el
dissabte 2 de juny a les 9h, perquè el paradista no s’ha presentat, podran ser ocupats per una altra parada,
prèvia autorització per part de l’organització.

Es comptarà amb vigilància nocturna les nits del 31 de maig i 1 de juny.

El desmuntatge es farà el diumenge 2 de juny a partir de les 21h.

 

UBICACIONS

Passeig Pere III, davant biblioteca del Casino: artesans diversos NO d’alimentació, vetllant per la varietat.

Passeig Pere III, Pl. Neus Català (antic Crist Rei): artesans d’alimentació, vetllant per la varietat. Remarquem
que hi ha espais que pot tocar el sol

Espais limitats als metres disponibles

 

REQUISITS

Parades d’artesania i artesania alimentària

Obligatori carpa o parada de fusta (no parada de ferros tipus mercat ambulant) de color blanc, cru, negra,
o d’aparença singular a valorar per l’organització. Cal portar il·luminació, i ocupar un màxim de 3 m. de
fondària.

Es valorarà disposar de carnet d’artesà de la Generalitat de Catalunya.

És obligatori disposar d’assegurança de responsabilitat civil, i rebut d’estar al corrent de pagament.

Els productes exposats hauran d’estar dins la parada. Està expressament prohibit treure carros o taules
amb producte fora del límit de la parada.

Les carpes i parades hauran d’estar perfectament ancorades amb pesos per evitar les situacionsmeteorològiques adverses. La instal·lació, muntatge i desmuntatge d’aquestes, anirà a càrrec de la persona
interessada.

L’organització es reserva el dret de limitar els metres de parada.

 

SERVEIS

Seguretat nocturna les nits del 31 de maig a l’1 de juny i de l’1 al 2 de juny, de 21h a 10h.

Presa de corrent (Prohibit endollar estufes/aires). Caldrà portar allargador de mínim 25 metres.

Lavabos portàtils.

 

PREU
Tram A: 45,00 € el metre lineal. Preu únic pels 3 dies.

 

INSCRIPCIONS

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Dades de l’activitat
Codi postal
Dades de l’activitat
Dades de l’activitat
La persona que signa, actuant en nom i interès propi o com a legal representant o amb poders suficients DECLARA:
Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent, i en particular a l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, i es compromet a mantenir-ne el compliment.
Que està en possessió de la documentació acreditativa i es sotmet a les facultats de comprovació, en qualsevol moment que li sigui requerit.
Que està donat/da d’alta en el cens d’obligats tributaris i que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
Que reuneix les condicions exigides per la normativa específica reguladora aplicable a l’activitat i als productes en venda.
Que disposa de la corresponent targeta de transport, en els casos que l’activitat així ho requereixi, o que està en condicions de disposar-ne en el moment d’iniciar l’activitat.
Que disposa de la pòlissa de responsabilitat civil i el rebut d’estar al corrent de pagament que garanteix els riscos derivats de l’exercici de l’activitat.
Que disposa de la pòlissa de responsabilitat civil i el rebut d’estar al corrent de pagament que garanteix els riscos derivats de l’exercici de l’activitat.
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que soc coneixedor/a que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions.
Declaro que soc responsable dels danys que pugui efectuar a la via pública
Que disposa dels documents de cotització de la Seguretat Social TC1 (rebut de liquidació de cotitzacions) i TC2 ( relació nominal de treballadors).
Declaro responsablement que soc titular/ representant legal de la parada.
Protecció de dades
En nom de la UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA, tractem la informació que ens facilita per tal poder procedir a la inscripció en aquesta, i les properes fires que organitzarà l’entitat. Les dades proporcionades es conservaran fins a la finalització de l’event i no es comunicaran a tercers sota cap concepte. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA, estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir-hi, rectificar les inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan ja no siguin necessàries. Tanmateix sol·licitem la seva autorització per poder informar-lo de les properes fires d´artesania que es realitzin en un futur.

En cas de voler participar a la fira, cal enviar la següent documentació per correu electrònic a ubicmanresa@ubicmanresa.com 

 Assegurança de Responsabilitat Civil de la parada (pòlissa on especifiqui clarament que és una RC
per a una parada de venda de productes artesanals).

Rebut del pagament vigent de l’esmentada assegurança.

Comprovant de l’ingrés: cal que facis un ingrés: abans del 3 de maig de 2024, amb el nom de l’artesà,

al següent compte corrent: La Caixa – ES18 2100 0017 5102 0112 7277 (recorda que són 45 € per
metre lineal) i ens enviïs el comprovant.

Carnet d’artesà, en cas que se’n disposi.

Els metres lineals sol·licitats.

Les inscripcions s’acceptaran per ordre de pagament fins exhaurir l’espai disponible i es retornarà l’import
de les parades que hagin quedat fora.

Fer l’ingrés no assegura l’espai, és necessari entregar també tota la documentació.

 

Termini: fins el 5 d’abril de 2024

El dia 4 d’abril quedaran exclosos els paradistes que no hagin fet l’ingrés i enviat la documentació, i obrirem
la convocatòria a nous artesans.

 

ALTRES INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE

En cas de pluja o altres causes meteorològiques no es retornarà l’ingrés fet. En cas de no poder venir a la
fira, si no s’avisa amb un mínim de 2 setmanes d’antelació (per tant, màxim el 16 de maig de 2024), no es
retornarà l’ingrés.

L’organització no es fa responsable dels furts o robatoris que es puguin cometre.

L’organització es reserva el dret d’anular la fira en qualsevol moment per causes de força major.

Cada parada s’haurà de limitar estrictament a l’espai autoritzat; no es podrà ocupar l’espai de separació
entre parades, els passos lliures per a vianants, ni tampoc el lloc assignat a una altra parada encara que resti
vacant.

En cas d’incompliment es revocarà l’autorització.

Es podran vendre únicament els productes autoritzats.

Cal mantenir l’espai adjudicat i les instal·lacions en bones condicions de neteja, salubritat i seguretat. I, una
vegada finalitzada la fira, netejar l’espai utilitzat i fer la gestió adequada dels residus generats.

L’artesà o paradista respondrà dels danys a tercers que es derivin de l’exercici de l’activitat. (A aquest efecte,
haurà d’estar en possessió de la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil).

Cal fer-se responsable de la vigilància de la parada i dels béns exposats.

Cal respectar els nivells sonors fixats per la normativa, i no es podran provocar incidents, baralles o
alteracions de l’ordre públic.

En cas contrari, es podrà revocar l’autorització sense dret al reintegrament de l’import pagat ni cap indemnització.

Cal mantenir la parada muntada i el funcionalment de la mateixa en l’horari i dies establerts.

Al fer la inscripció, s’accepten les normes esmentades anteriorment.

Ús de cookies

Aquest lloc web utiliza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi, pròpies i de tercers, per tal de facilitar la navegació i analitzar-ne les estadístiques d'ús. Si es continua navegant, es considera que se n'accepta la Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies